Kindcentrumraad (KC Raad)

Kindcentrumraad (KC Raad)

De afgelopen jaren heeft het medezeggenschap van ouders en personeelsleden binnen ons basisonderwijs vorm gekregen via een medezeggenschapsraad, de MR. Binnen de kinderopvang hadden ouders zeggenschap via de LOC, de lokale oudercommissie.

Passend bij onze huidige organisatievorm werken we sinds september 2019 niet meer met een MR en LOC, maar met een Kindcentrumraad, de KC Raad.

Deze raad is een wettelijk verplicht orgaan, dat het beleid en bestuur van kindcentrum mede bewaakt. Dit betreft de opvang, BSO, peuterwerk en het onderwijs.

Omdat stichting GOO meerdere Kindcentra onder haar hoede heeft, is er ook een overkoepelend medezeggenschapsorgaan, de GOO Raad. Hierin heeft een vertegenwoordiging van personeelsleden en ouders van de diverse kindcentra zitting.

De KC Raad van kindcentrum Berglaren voert overleg met alle geledingen die bij onderwijs, opvang en peuterwerk betrokken zijn. Dat zijn het personeel, het bestuur, de ouders en via de ouders, de kinderen. De KC Raad is verder bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die ons kindcentrum betreffen en doet hierover eventueel voorstellen. Dit kan gaan om algemeen pedagogisch beleid, kwaliteit, schooltijden, voedingsbeleid, GGD-inspecties en tarieven, scholing van personeel, enzovoort. De KC raad is tevens bevoegd te spreken over het functioneren van individuele leden van het bevoegd gezag, personeel, ouders en leerlingen, uiteraard rekening houdend met de noodzakelijke privacyregels. De vergaderingen van de KC Raad vinden op school plaats en zijn toegankelijk voor personeel en ouders. De verslagen van deze vergaderingen zijn hieronder te vinden.

De leden van de kindcentrumraad
Namens de ouders:
Ruben van Veenendaal (voorzitter)
Dick Bijl

Namens de medewerkers:
Elke Teunissen
Liesbeth Geurts
Anne Vliegenberg
Kirstin Geijs

Notulen
Actie- en besluitenlijst 2022-2023

Jaarverslagen