Vereniging en raden

Leerlingenraad
Onder leiding van Femke Roosenburg komen kinderen vanuit verschillende leerjaren (groepen 5 t/m 8) vijf keer per jaar bij elkaar. De onderwerpen die worden besproken, worden aangedragen vanuit de school óf de leerlingen zelf. Neem bijvoorbeeld de inrichting van de speelplaats of de aanwezigheid bij de rapportgesprekken. 

Ouderraad
De oudervereniging van kindcentrum Berglaren is de schakel tussen ouders en de school. Zodra je kind is aangemeld bij het kindcentrum, ben je automatisch lid van deze oudervereniging. Maar wat doet deze vereniging precies? Een groep van zo'n tien ouders/verzorgers vormt de ouderraad. Deze komt ongeveer zeven keer per jaar samen. Zij ondersteunen leerkrachten met het organiseren van activiteiten, zoals kerst of carnaval. Met een vrijwillige ouderbijdrage worden deze activiteiten georganiseerd. Maar er wordt ook meegedacht over verkeersveiligheid of traktaties.

Voor vragen kun je een mail sturen naar berglaren.ouderraad@stichtinggoo.nl.

Kindcentrumraad
De kindcentrumraad denkt mee over beleidsmatige zaken die over het kindcentrum gaan. Denk bijvoorbeeld aan het vormgeven van pedagogisch beleid in opvang en onderwijs, de onderwijskwaliteit, schooltijden, de kindcentrumgids, het kindcentrumplan, het kindondersteuningsprofiel, tarieven of de GGD-inspecties. Het kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en onderwijs zijn in de kindcentrumraad vertegenwoordigd.

GOO-raad
Ons kindcentrum is onderdeel van GOO Opvang en Onderwijs. De GOO-raad vergadert over onderwerpen die de afzonderlijke kindcentra overstijgen. Bijvoorbeeld over beleidsplannen, de begroting of onderwijskundige en pedagogische doelstellingen. De GOO-raad bestaat uit ouders en medewerkers van opvang en onderwijs en vergadert een aantal keren per jaar in de avonduren. Voor contact kun je terecht bij goo-raad@stichtinggoo.nl.

Lijkt het je leuk om meer betrokken te zijn bij Kindcentrum Berglaren of bij GOO, door deel te nemen in de ouderraad, kindcentrumraad of de GOO-raad? Wie weet is er of komt er binnenkort een plekje vrij. Vraag het na bij de desbetreffende raad/vereniging of laat het weten aan de kindcentrumleider.